Skolchefens beslut 2014

A-2014-0136 Utse Pedagogisk utvecklare inom Arkitektur (pdf 288 kB)

A-2014-2021 Fördelning av fakultetsmedel inom ramen för verksamhetsuppdraget 2015 (pdf 489 kB)

A-2014-1979 Fördelning av fakultetsmedel Transportvetenskap (pdf 884 kB)

A-2013-1796 Byte av org. tillhörighet för kurser samt examinatorer och handledare (pdf 444 kB)

A-2013-1796 Omorganisation av avd. för väg- och banteknik, Inst. för transportvetenskap (pdf 374 kB)

A-2014-1427 Beslut omorganisation Avdelningen för geodesi och geoinformatik (pdf 527 kB)

A-2014-1427 Bilaga 1 Personal (xlsx 12 kB)

A-2014-1427 Bilaga 2 Utredning myndighetskapitalfråga (pdf 1,6 MB)

A-2014-1971 Beslut om att skolan finansierar medlemskapet för Submariner för år 2014 (pdf 239 kB)

A-2014-1925 Beslut Använda myndighetskapital Byggvetenskap 2014 (pdf 288 kB)

A-2014-1924 Beslut Använda myndighetskapital Fastigheter och byggande 2014 (pdf 314 kB)

A-2014-1885 Nedläggning av avdelning Skolgemensamma verksamhetsprojekt (SRA) (pdf 322 kB)

A-2014-1850 Fördelning av fakultetsmedel - fortsatt stöd till utredning om vatteninriktat centrum (pdf 270 kB)

A-2014-1829 Ersättn. för förlängning av anställning vid förtroendeuppdrag för doktorander (pdf 406 kB)

A-2014-1793 Fördelning av fakultetsmedel - stöd till kvinnlig fakultet (pdf 272 kB)

A-2014-1834 Fördelning av fakultetsmedel fortsatt stöd till utredning av bygglogistikämnet (pdf 284 kB)

A-2014-1742 Fördelning av fakultetsmedel – lektorat i transportpolicyanalys (pdf 274 kB)

A-2014-1830 Finansiellt stöd konferens Lightning for future healthy architecture light Symposium (pdf 1,5 MB)

A-2014-1758 Fördelning av fakultetsmedel - stöd till biträdande lektorer/lektorer inom Tenure Track (pdf 415 kB)

A-2013-0126 Utse Grundutbildningsansvarig Arkitektur (pdf 233 kB)

A-2014-1726 Inrätta forskarutbildningskurs inom Inst. för hållbar utveckl., miljövetenskap & teknik (pdf 248 kB)

A-2014-1726 Bilaga Inrätta forskarutbildningskurs (pdf 1,4 MB)

A-2014-1684 Skolchefsbeslut Besluts och delegationsordning på ABE-skolan (pdf 340 kB)

A-2014-1684 Fastställd Besluts och delegationsordning på ABE-skolan (pdf 109 kB)

A-2014-1242 Fördelning av citeringsmedel 2014 inom ABE-skolan (pdf 343 kB)

A-2013-0309 Utse prefekt och proprefekt inom Institutionen för arkitektur från 1 januari 2015 (pdf 304 kB)

A-2013-0600 Uppdaterade riktlinjer för representation vid ABE-skolan - beslut med bilagor (pdf 1,5 MB)

A-2013-1796 Omorganisation av avd. för väg- och banteknik inom Inst. för Transportvetenskap (pdf 293 kB)

A-2014-1455 Inrättande av docentkommitté (pdf 594 kB)

A-2013-0040 Delegation gällande arbetsmiljöansvar från skolchef till prefekt, SEED (pdf 595 kB)

A-2013-1219 Ersättning 2014 för deltagande i ABE-skolans fakultetsförnyelsegrupp (pdf 305 kB)

A-2014-1264 Delegation gällande arbetsmiljöansvar från skolchef till centrumföreståndare Cefin (pdf 631 kB)

A-2014-1264 Delegation från skolchefen till centrumföreståndare för Centrum för bank och finans (pdf 515 kB)

A-2014-1427 Omorganisation av avdelningen för geodesi och geoinformatik (pdf 326 kB)

A-2014-1334 Val till fakultetsrådet 2014- fastställande av röstlängd (pdf 223 kB)

Bilaga till A-2014-1334 Fastställd röstlängd ABE-skolan (xlsx 23 kB)

A-2014-1409 Utse programansvarig Arkitektutbildning och masterprogrammet Arkitektur (pdf 253 kB)

A-2014-0427 Delegation rätten att signera ekonomiska rapporter för EU-projekt (Fsign) (pdf 251 kB)

A-2013-1303 Samverkan Sveriges universitet (pdf 273 kB)

A-2014-0495 Utse programansvarig för magisterprogram Fastigheter/Real Estate (TFAHM) (pdf 282 kB)

A-2014-1309 Stöd till kvinnlig forskare inom ramen för skolans fakultetsförnyelseplan (pdf 52 kB)

A-2014-1292 Utredning om verksamhet och ekonomi inom avd. Mark och vattenteknik, SEED (pdf 400 kB)

A-2014-1275 Delegation till tf prefekt för Institutionen för hållbar utveckl. miljövetenskap teknik (pdf 593 kB)

A-2014-0495 Utse programansvarig för magisterprogrammet Urbana studier (TURSM) (pdf 263 kB)

A-2013-0243 Fördelning av fakultetsmedel - bidrag till projektet Utbildningshuset - The movie (pdf 278 kB)

A-2013-0309 Utse tf prefekt och tf proprefekt för Inst. f. hållbar utveckling miljövetenskap teknik (pdf 272 kB)

A-2014-0694 Fördelning av fakultetsmedel-finansiering av Svenskt kunskapscentrum f 3 (pdf 266 kB)

A-2013-1607 ABE representant i styrgruppen för civilingenjörsprogrammet Energi och miljö (pdf 272 kB)

A-2014-1103 Pedagogiskt verktyg – Digiexam (pdf 248 kB)

A-2014-0495 Utse Grundutbildningsansvarig Samhällsbyggnad (pdf 473 kB)

A-2014-0495 Utse programansvariga för utbildningsprogram inom Samhällsbyggnad (pdf 523 kB)

A-2014-1016 Fördelning av fakultetsmedel - bidrag till medlemskap i Forum Östersjön (pdf 332 kB)

A-2014-0919 Utse skolans KLARA administratör och kemikalieansvarig (pdf 230 kB)

A-2014-0852 Utseende av programansvarig för doktorsprogram i transportvetenskap (pdf 295 kB)

A-2014-0866 Rutin för genomförande av fysisk skyddsrond (pdf 4,2 MB)

A-2012-0623 Fördelning av fakultetsmedel till stöd för arbete med KTHs fundraising initiativ (pdf 271 kB)

A-2014-0714 Stöd till kvinnlig fakultet och ledarskap inom ramen för fakultetsförnyelse (pdf 274 kB)

A-2013-1796 Process för att utse ny avdelningschef för avd. väg och banteknik (pdf 333 kB)

A-2014-0586 Ämnesutredning avseende Avd. för trafik och logistik inom Inst. för transportvetenskap (pdf 522 kB)

A-2014-0550 Medlemskap i IQ Samhällsbyggnad (pdf 250 kB)

A-2013-0266 Reviderade miljömål för Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (pdf 1,9 MB)

A-2014-0495 Utse GA/PA Samhällsbyggnad (GRU) inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (pdf 1,3 MB)

A-2014-0495 Bilaga 1 (pdf 3,3 MB)

A-2014-0495 Bilaga 2 (pdf 161 kB)

A-2014-0492 Riktlinjer för lönetillägg vid uppdrag gällande ekonomi/personal/utbildning (pdf 605 kB)

A-2014-0387 Behörighetstruktur vid inpassering inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (pdf 410 kB)

A-2014-0427 Delegation av rätten för signering av ekonomiska rapporter för EU-projekt (pdf 247 kB)

A-2014-0378 Ändrad org.tillhörighet för kurser inom Inst. för transportvetenskap (pdf 247 kB)

A-2014-0406 Bidrag till framtagandet av ett personarkiv för professor Marie Nisser (pdf 470 kB)

A-2013-1035 Uppdrag kring fortsatt utredning av professur bygglogistik/byggproduktion (pdf 826 kB)

A-2014-0353 Utse Utbildningsadministrativt funktionsansvarig inom ABE-skolan (pdf 593 kB)

A-2013-0309 Utse proprefekt för Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (pdf 238 kB)

A-2012-0379 Utse miljöombud inom ABE-skolan (pdf 269 kB)

A-2014-0146 Videredelegation av ekonomi- & personalansvar till gruppchefen, Utbildningskansli S (pdf 772 kB)

A-2014-0136 Utseende av pedagogiska utvecklare vid ABE-skolan (pdf 337 kB)

A-2014-0103 Kvalitetspolicy för forskarutbildningen (pdf 321 kB)

A-2014-0103 Bilaga till beslut Kvalitetspolicy för forskarutbildningen (pdf 59 kB)

A-2014-0026 Programansvar för doktorsprogram i konst, teknik och design (pdf 332 kB)

A-2014-0007 Utse avdelningschef, avd. för urbana & regionala studier, Inst. för samh.planering&miljö (pdf 264 kB)

A-2014-0006 Utse avdelningschef för avd. för filosofi inom Institutionen för filosofi och historia (pdf 253 kB)

A-2014-0005 Fördelning av GRU medel inom HING programmet 2013 (pdf 306 kB)

A-2013-1751 Revidering av ämnesstudieplan och programbeskrivning för doktorsprogram i Byggvetenskap (pdf 341 kB)

Till sidans topp