Skolchefens beslut 2013

Här publiceras alla skolchefsbeslut, dock inte de som rör enskilda personalärenden (t.ex. lönetilläggsbeslut).

ABE-2013/0395 Delegation gällande miljöansvar från skolchef till prefekt (pdf 676 kB)

ABE-2013/0394 Delegation från skolchefen till prefekten för Institutionen för filosofi och historia (pdf 615 kB)

ABE-2013/0393 Utse prefekt och proprefekt för Inst. för filosofi och historia (pdf 263 kB)

ABE-2013/0387 GRU ersättning till avd. för industriell ekologi 2013 (pdf 299 kB)

Ersättningspolicy inom ABE-skolan (pdf 570 kB)

ABE-2013/0384 Delegation gällande arbetsmiljöansvar fr. skolchef till prefekt (pdf 687 kB)

ABE-2013/0383 Delegation gällande arbetsmiljöansvar fr. skolchef till prefekt (pdf 690 kB)

ABE-2013/0382 Delegation gällande arbetsmiljöansvar fr. skolchef till prefekt (pdf 683 kB)

ABE-2013/0381 Delegation gällande arbetsmiljöansvar fr. skolchef till prefekt (pdf 684 kB)

ABE-2013/0380 Delegation fr. skolchef till prefekten för Inst. för arkitektur (pdf 618 kB)

ABE-2013 beslut 0379 Delegation fr. skolchefen till prefekten för Inst. för samh.planering & miljö (pdf 641 kB)

ABE-2013/0378 Delegation fr. skolchef till prefekten för Inst. för fastigheter och byggande (pdf 620 kB)

ABE-2013/0377 Delegation från skolchefen till prefekten för Inst. för byggvetenskap (pdf 638 kB)

ABE-2013/0376 Ersättning för utredningsarbete hösten 2013 (pdf 256 kB)

ABE-2013/0375 Utse prefekt och proprefekt för institutionen för samhällsplanering och miljö (pdf 265 kB)

ABE-2013/0359 Stöd till infrastruktursatsning (WIKS plattformen) (pdf 299 kB)

ABE-2013/0358 Fördelning av fakultetsmedel 2014 - stöd till biträdande lektor (pdf 266 kB)

ABE-2013/0354 Utse grundutbildningsansvarig för Arkitektur (pdf 288 kB)

ABE-2013/350 Utse prefekt och proprefekt Arkitektur (pdf 307 kB)

ABE-2013/0349 Utse prefekt och proprefekt, Fastigheter och byggande (pdf 283 kB)

ABE-2013/0348 Fördelning av kostnader för lokaler m.m. för Håkan Westerlund under 2013 (pdf 268 kB)

ABE-2013/0337 Resebidrag för medverkan i World Urban Forum (pdf 277 kB)

ABE-2013/0333 Fördelning av fakultetsmedel 2014 - SRA medfinansiering (pdf 453 kB)

ABE-2013/0332 Fördelning av fakultetsmedel 2014 - stöd till verksamheten i Haninge (pdf 269 kB)

ABE-2013/0322 Utse representant i civilingenjörsprogrammet Energi och miljös styrgrupp (pdf 266 kB)

ABE-2013/0321 Fördelning av fakultetsmedel för att täcka sjuklön (pdf 263 kB)

ABE-2013/0320 Mobilplattform för Skolkansliet och Utbildningskansli S (pdf 310 kB)

Bilaga ABE-2013/0320 Riktlinjer - telefoni (pdf 55 kB)

ABE-2013/0319 Fördelning av fakultetsmedel inom ABE-skolan för år 2014 (pdf 492 kB)

ABE-2013/0318 Fördelning av fakultetsmedel - stöd till utgivning av en bok (pdf 256 kB)

ABE-2013/0317 Fördelning av fakultetsmedel för år 2014 (pdf 299 kB)

ABE-2013/0316 Fördelning av fakultetsmedel för år 2014 (pdf 241 kB)

ABE-2013/0315 Fördelning av fakultetsmedel för år 2014 (pdf 252 kB)

ABE-2013/0314 Finansiering till centrat f3 enligt vice rektors beslut UF 2012/0973 (pdf 258 kB)

ABE-2013/0311 Utredning kring omorganisation och ledning inom Institutionen för arkitektur (pdf 245 kB)

ABE-2013/0310 Riktlinjer kring kompetensöverföring och överlämning (ledande befattningar) (pdf 273 kB)

Bilaga 1 ABE-2013/0310 Riktlinjer (docx 66 kB)

ABE-2013/0309 Delegation till centrumföreståndaren för Centrum för hållbart samhällsbyggande (pdf 559 kB)

ABE-2013/0308 Verksamhetsstöd - fastställande av projektbeskrivningar (pdf 339 kB)

Bilaga 1 ABE-2013/0308 Projektbeskrivningar (docx 68 kB)

ABE-2013/0305 Utse programansvarig för Arkitektutbildningen/Masterprogrammet Arkitektur åk4-5/åk1-2 (pdf 299 kB)

ABE-2013/0303 Utse programansvarig f. Arkitekturutbildningen åk 1-3 (pdf 270 kB)

ABE-2013 beslut 0287 Utse avd.chefer, Inst. för hållbar utveckling miljövetenskap teknik (pdf 279 kB)

ABE-2013/0278 Ekonomiutredning av Centrum för bank och finans (pdf 291 kB)

ABE-2013/0276 Revidering av nomineringskommitté för Institutionen för arkitektur (pdf 257 kB)

ABE-2013/0274 Omställningsbidrag i samband med bildandet av Inst. hållbar utveckl. miiljövet. teknik (pdf 365 kB)

ABE-2013/0269 Omorg. av programråd för doktorsprogram Samhällsbyggnad (pdf 292 kB)

ABE-2012/0263 Miljöombud inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (pdf 298 kB)

ABE-2013/0262 Samverkan inom Sveriges Bygguniversitet (pdf 275 kB)

ABE-2013/0261 Utredning kring bygglogistikämnet (pdf 304 kB)

ABE-2013/0251 Delegation fr. skolchefen till prefekten Inst. hållbar utveckl., miljövetenskap teknik (pdf 600 kB)

ABE-2013/0250 Delegation gällande arbetsmiljöansvar fr. skolchef till prefekt (pdf 768 kB)

ABE-2013/0249 Utse prefekt för Inst. för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (pdf 230 kB)

ABE-2013/0244 Ersättning för deltagande i ABE-skolans fakultetsförnyelsegrupp (FFA-grupp) (pdf 320 kB)

ABE-2013/0243 Utse föreståndare för Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS) (pdf 587 kB)

ABE-2013/0243 Bilaga 1 (docx 62 kB)

ABE-2013/0237 Stöd till kvinnlig fakultet och ledarskap inom ramen för FFA (pdf 265 kB)

ABE-2013/0236 Organisationsutredning för Institutionen för samhällsplanering och miljö (pdf 569 kB)

ABE-2013/0232 Nya lokaler samt omlokalisering inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (pdf 342 kB)

ABE-2013/0212 Nomineringskommittéer för tillsättning av prefekt/proprefekt (pdf 577 kB)

ABEU-2013/0245 Vidaredelegation av rätten att fatta beslut om tillgodoräknande av kurs (pdf 255 kB)

ABE-2013/0192 Centralisering av personalhandläggarfunktionen inom ABE-skolan (pdf 752 kB)

ABE-2013/0188 Fördelning av fakultetsmedel – ansökan om finansiellt stöd f. anordnande av konferens (pdf 266 kB)

ABE-2013/0188 Bilaga (pdf 366 kB)

ABE-2013/0181 Fördelning av fakultetsmedel (basanslag) inom den nya Institutionen (pdf 289 kB)

ABE-2013/0175 Ändra org.tillhörighet (institutionskod) för kurser, examinatorer, handledare i Ladok (pdf 270 kB)

ABE-2013/0175 Bilaga 1 (pdf 1,0 MB)

ABE-2013/0175 Bilaga 2 (xlsx 19 kB)

ABE-2013/0172 Utse avd.chefer - nya Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (pdf 419 kB)

ABE-2013/0171 Ändra org.tillhörighet (institutionskod) för kurser, examinatorer, handledare i Ladok (pdf 293 kB)

ABE-2013/0171 Bilaga 1 & 2 (pdf 835 kB)

ABE-2013/0169 Ändra org.tillhörighet (institutionskod) för kurser, examinatorer, handledare i Ladok (pdf 281 kB)

ABE-2013/0169 Bilaga 1 & 2 (pdf 614 kB)

ABE-2013/0164 Delegation gällande arbetsmiljöansvar fr. skolchef till prefekt för Transportvetenskap (pdf 665 kB)

ABE-2013/0163 Delegation från skolchefen till prefekten för Transportvetenskap (pdf 598 kB)

ABE-2013/0156 Ersättning till programansvarig för masterprogrammet Sustainable Technology (TSUTM) (pdf 264 kB)

ABE-2013/0154 Utse ny proprefekt för Institutionen för samhällsplanering och miljö (pdf 279 kB)

ABE-2013/0153 Utse programansvarig för masterprogrammet Sustainable Technology (TSUTM) (pdf 246 kB)

ABE-2013/0152 Delegation till avd.cheferna för Miljöstrategik analys inom den nya Institutionen (pdf 533 kB)

ABE-2013/0151 Delegation till avd.chefen för Mark- och vattenteknik inom den nya Institutionen (pdf 519 kB)

ABE-2013/0150 Delegation till avd.chefen för Industriell ekologi inom nya Institutionen (pdf 517 kB)

ABE-2013/0146 Fördelning av fakultetsmedel till stöd för arbete med KTHs fundraising (pdf 240 kB)

ABE-2013/0144 Fördelning av fakultetsmedel efter ansökan (Inst. för Mark- och vattenteknik) (pdf 254 kB)

ABE-2013/0133 Ny prefekt/proprefekt Transportvetenskap (pdf 259 kB)

ABE-2013/0132 Ny prefekt/proprefekt Byggvetenskap (pdf 260 kB)

  ABE-2013/0124 Delegation från skolchefen till professor Jonas Eliasson gällande org.enhet AAI (pdf 296 kB)

ABE-2013/0123 Fastställande av intern policy kring intern representation (pdf 284 kB)

Bilaga till ABE-2013/0123 Policy för representation (docx 316 kB)

Bilaga till ABE-2013/0123 Rekommendationer avseende represenation på ABE (docx 24 kB)

ABE-2013/0114 Delegation - arbetsmiljöansvar till centrumföreståndare för Centr. för Trafikforskning (pdf 812 kB)

ABE-2013/0113 Delegation från skolchefen till centrumföreståndare för Centrum för Trafikforskning (pdf 599 kB)

ABE-2013/0112 Delegation - arbetsmiljöansvar till centrumföreståndare för Centr. för bank och finans (pdf 831 kB)

ABE-2013/0111 Delegation från skolchefen till centrumföreståndare för Centrum för bank och finans (pdf 607 kB)

ABE-2013/0110 Vidaredelegation av beslutanderätten att fatta beslut om tid och plats för disputation (pdf 279 kB)

ABE-2013/0103 Delegation avseende personalansvar och ekonomisk attesträtt Inst.filosofi & historia (pdf 682 kB)

ABE-2013/0102 Delegation gällande arbetsmiljöansvar till prefekt Inst. för filosofi och historiat (pdf 803 kB)

ABE-2013/0099 Byte av programansvarig Inst. för samhällsplanering & miljö, Geodesi och Geoinformatik (pdf 266 kB)

ABE-2013/0094 ärendet Handläggningsordning för ansökningar inom Linneaus Palme inom ABEskolan (pdf 422 kB)

Bilaga 1 ABE-2013/0094 (pdf 236 kB)

ABE-2013/0092 Nomineringskommittéer för tillsättning av prefekt/proprefekt (pdf 593 kB)

ABE-2013/0083 Utredning av ekonomin för den nya miljöinstitutionen (pdf 469 kB)

ABE-2013/0080 Utse prefekter inom ABE-skolan för mandatperioen 2014-2017 (pdf 337 kB)

Bilaga 1 till ABE-2013/0080 Processbeskrivning utse prefekter (docx 311 kB)

ABE-2013/0079 Fördelning av prestationsmedel (citeringar) inom ramen för skolans verksamhetsuppdrag (pdf 480 kB)

Bilaga 1 till ABE-2013/0079 Förslag till bibliometriska fördelningsmodeller för ABE skolan (docx 18 kB)

ABE-2013/0074 Fyllnadsval till fakultetsrådet 2013 (pdf 218 kB)

ABE-2013/0071 Val av representanter till arkitekturskolans strategiska råd (pdf 194 kB)

ABE-2013/0070 Lokala miljömål inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (pdf 292 kB)

Bilaga 1 till ABE-2013/0070 Lokala miljömål inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (doc 35 kB)

ABE-2013/0061 Medlemskap i UN Habitat Partner University Initiative (pdf 292 kB)

ABE-2013/0060 Institutionen för filosofi och teknikhistoria byter namn (pdf 249 kB)

ABE-2012/0050 Ämnesutredning inom Institutionen för fastigheter och byggande (pdf 294 kB)

ABE-2013/0048 Ny miljöinstitution inom Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (pdf 292 kB)

ABE-2013/0039 Avsluta kluster "Urban hållbarhet" och "Design och teknik för en hållbar byggd miljö" (pdf 304 kB)

ABE-2013/0037 Gundutbildningsansvarig för Arkitektur (pdf 264 kB)

ABE-2013/0031 Avdelningschef Urbana och regionala studier (pdf 264 kB)

ABE-2013/0021 Delegation personal o ekonomi Hans Westlund (pdf 700 kB)

ABE-2013/0018 Delegation arbetsmiljöansvar Hans Westlund (pdf 729 kB)

ABE-2013/0017 Programansvarig Hållbar miljö och infrastruktur (pdf 524 kB)

ABE-2013/0010 Delegation arbetsmiljö Anders Karlström (pdf 696 kB)

ABE-2013/0009 Delegation personal o ekonomi Anders Karlström (pdf 690 kB)

ABE-2013/0007 Strategiska rådet (pdf 265 kB)


ABE-2013/0080 Use prefekter inom ABE-skolan för mandatperioden 2014-2017 (pdf 337 kB)

Taggad som:
Till sidans topp