Skolchefens beslut 2017

A-2017-1953 Avdelningschef för den administrativa avd. på Fastigheter och byggande (pdf 267 kB)

A-2015-1011 Utse gruppledare inom Dean's office inom ABE-skolan (pdf 570 kB)

A-2017-1905 Nedläggning av kurser på forskarnivå (pdf 229 kB)

A-2017-1907 Inrätta kurs på forskarnivå (AF3303) (pdf 227 kB)

A-2017-1881 Inrätta kurser på grundnivå AD1KU1 och AD1KU2 (Arkitektur) (pdf 1,0 MB)

A-2017-1888 Lägga ner kurs på forskarnivå: 1N5007 Miljöstrategiska seminarier (pdf 194 kB)

A-2017-1849 Samordning av skolans programadministration f. utbildn.program på grund- och avanc. nivå (pdf 358 kB)

A-2017-1726 Finansiera medlemskap i Submariner Network for Blue Growth EEIG (pdf 224 kB)

A-2017-1718 Fastställd utbplan - Magisterprogram Ljusdesign 2018/2019 (docx 38 kB)

A-2017-1718 Kurslista magisterprogram Ljusdesign (pdf 112 kB)

A-2017-1718 Beslut Fastställa utbildningsplan för magisterprogrammet Ljusdesign (TLODM) 2018/2019 (pdf 213 kB)

A-2017-1663 Fastställa utbildningsplan för Arkitektutbildningen (ARKIT) för läsåret 2018-2019 (pdf 209 kB)

A-2017-1663 Utbildningsplan Arkitektutbildningen (ARKIT) (pdf 4,1 MB)

A-2017-1665 Fastställa utbildningsplan för masterprogrammet Arkitektur (TARKM) för läsåret 2018-2019 (pdf 222 kB)

A-2017-1665 Utbildningsplan Masterprogrammet Arkitektur (TARKM) (pdf 2,3 MB) A-2014-0495 Utse programansvarig (vik.) för masterprogrammet Husbyggnads- och anläggningsteknik (pdf 298 kB)

A-2017-1586 Finansiellt bidrag för medlemskap i Forum Östersjön (pdf 199 kB)

A-2017-0857 Beslut fördelning av kursutvecklingsmedel forskarutbildningen 2017 (pdf 532 kB)

A-2017-1119 Pedagogiska utvecklare inom ABE 2017-2018 (pdf 606 kB)

A-2017-1119 Bilaga Pedagogiska utvecklare inom ABE 2017-2018 (pdf 922 kB)

A-2017-0989 Flytt av kurser och examinatorer-handledare på grund-, avancerad och forskarnivå SEED (pdf 9,1 MB)

A-2017-0989 Intern omorganisation av Inst. för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (pdf 817 kB)

A-2017-1294 Utse avdelningschefer för tre avd. inom SEED (pdf 696 kB)

A-2017-1362 Utse proprefekt vid Inst. för samhällsplanering och miljö (pdf 223 kB)

A-2017-1327 Anvisning för ABE-skolans epostalias i samband med avslutad anställning (pdf 321 kB)

A-2017-1227 Fördelning av prestationsmedel år 2017 - bibliometri (pdf 290 kB)

A-2017-1335 Fördelning av fakultetsmedel (pdf 310 kB) A-2017-1275 Road2Science 2.0 Fas två av KTH Kompetenscentrum (med tjänsteanteckning) (pdf 601 kB)

A-2017-1275 Skolchefens beslut Road2Science 2.0 Fas två av KTH Kompetenscentrum (pdf 592 kB)

A-2017-0962 Förlängt prefektuppdrag inom Inst. för filosofi och historia (pdf 255 kB)

A-2017-1148 Förlängt uppdrag som Grundutbildningsansvarig Arkitektur (pdf 258 kB)

A-2014-0495 Utse GA Samhällsbyggnad (vik) 2017-2018 (pdf 328 kB)

A-2017-0962 Förlängt prefektuppdrag inom Inst. för arkitektur (pdf 253 kB)

A-2017-0962 Förlängt uppdrag som prodekan för arkitektutbildningen (pdf 260 kB)

A-2017-1063 Utse programansvarig för doktorsprogram Geodesi och geoinformatik (pdf 235 kB)

A-2017-1062 Utse programansvarig för doktorsprogram Samhällsbyggnad management, ekonomi och juridik (pdf 267 kB)

A-2017-0990 Delegationsbeslut till Programchef för SIP: InfraSweden 2030 (pdf 354 kB)

A-2017-0962 Förlängt prefektuppdrag inom Inst. för transportvetenskap (pdf 258 kB)

A-2017-0962 Förlängt prefektuppdrag inom Inst. för samhällsplanering och miljö (pdf 265 kB)

A-2017-0962 Utse prefekt och proprefekt för Inst. för fastigheter och byggande (pdf 864 kB)

A-2017-0962 Förlängt prefektuppdrag inom Inst. för byggvetenskap (pdf 258 kB)

A-2017-0962 Förlängt prefektuppdrag inom Inst. för hållbara utveckling, miljövetenskap och teknik (pdf 273 kB)

A-2015-1011 Utse gruppledare inom Dean's office, ABE-skolan (pdf 611 kB)

A-2017-0357 Fastställd röstlängd för val av ledamöter till Universitetsstyrelsen utsedda av lärare (pdf 233 kB)

Bilaga: Fastställd röstlängd för val av ledamöter till Universitetsstyrelsen utsedda av lärare (xlsx 21 kB)

A-2017-0289 Delegationsbeslut till programchef för SIP Smart Sustainable Cities (pdf 351 kB)

A-2017-0079 Ersättning till rekryteringskommittén för ABE skolan år 2017 (pdf 311 kB)

A-2017-0244 Delegationsbeslut till Centrumföreståndare för Centrum för transportstudier (pdf 381 kB)

A-2017-0278 Inrätta KTH Vattencentrum inom ABE-skolan (pdf 274 kB)

A-2017-0279 Delegationsbeslut till Centrumföreståndare för KTH Vattencentrum (pdf 365 kB)

A-2016-0722 Programråd för doktorsprogrammet "Konst, teknik och design" (pdf 337 kB)

A-2013-0309 Utse tf prefekt för Inst. för fastigheter och byggande (pdf 722 kB)

A-2017-0121 Utse miljöombud på ABE-skolan (pdf 275 kB)

A-2014-0495 Utse programansvarig för masterprogrammet Hållbar samhällsplanering och stadsutformning (pdf 326 kB)

Bilaga till Inköp av tillfälliga lärartjänster genom tjänsteupphandling inför VT17, AF Byggvetenskap (pdf 5,5 MB)

A-2016-0762 Inköp av tillfälliga lärartjänster genom tjänsteupphandling inför VT17, AF Byggvetenskap (pdf 674 kB)

Till sidans topp