Brandskyddsorganisation

Anders Blomqvist är brandskyddsansvarig på skolan.

Anders Blomqvist
Anders Blomqvist, infrastrukturansvarig 087908674

Skolans brandskyddsansvarige

  • samordnar och följer upp skolans förebyggande brandskyddsarbete.
  • föredrar "Checklista Systematiskt brandskyddsarbete" i skolans samverkansgrupp minst en gång per år.
  • är informationslänk mellan utrymningsledare, KTH:s säkerhetsberedskap och Räddningstjänsten vid brandtillbud.
  • begär frånkoppling av brand-/utrymmningslarm vid reparation på skolan där detta behövs

Brandskyddsansvariga på institutionsnivå:

Samtliga prefekter inom skolan har genom delegationsbeslut från skolchefen blivit utsedda till stf. brandskyddsansvariga för sina respektive institutioner. Vid behov har prefekten sedan vidaredelegerat uppgiften att bistå i brandskyddsfrågor till avdelningschefen.

Till sidans topp