Ny prefekt och proprefekt för Institutionen för fastigheter och byggande

Publicerad 2017-06-14

Skolchefen beslutar att utse tf prefekt Inga-Lill Söderberg till prefekt och Peter Ekbäck till proprefekt för Institutionen för fastigheter och byggande.
Uppdragen gäller från och med 1 juni 2017 och tillsvidare dock längst till och med 31 december 2018.

Inga-Lill Söderberg har haft uppdraget som tf prefekt för Institutionen for fastigheter och byggande under perioden 2017-02-01 - 2017-05-31 i och med att prefekt Svante Mandell har varit tjänstledig. Från 1 juni 2017 har Svante Mandell valt att inte komma tillbaka som prefekt vilket innebär att en ny prefekt måste utses inom institutionen.

Ingalill Söderberg
Ingalill Söderberg, forskare/centrumföreståndare 087907406
Peter Ekbäck
Peter Ekbäck, universitetslektor 087907357

Prefektuppdraget

Prefektens beslutsrättigheter anges i skolans fastställda besluts- och delegationsordning. Prefekten kan genom att utse avdelningschef enligt särskilt beslut vidaredelegera vissa beslutsrättigheter inom institutionen.

Prefekten har ett akademiskt ansvar inom institutionen vilket bland annat innebär ett övergripande ansvar for verksamhetens forskningsstrategiska beredskap och främjande av samverkan mellan forskningsgrupper inom och utanför institutionen. Prefekten ansvarar även for att institutionens forskare och lärare ges ett bra akademiskt karriärstöd samt att bevaka att utbildning på forskarnivå inom institutionen fungerar väl och att doktorander vid institutionen ges en god studie- och arbetsmiljö. Prefekten ansvarar vidare for att de kurser som institutionen erbjuder håller generellt god kvalitet.

Prefekten ansvarar för all personal inom institutionen inklusive tillfällig personal (timanställda), som arbetar inom aktuellt verksamhetsområde eller i dess lokaler och med dess maskiner och/ eller utrustning. Enligt besluts och delegationsordningen ansvarar prefekten även för arbetsmiljön inom institutionen.

Till sidans topp