Doktorandavtal - industridoktorand

Här beskrivs processen för att anta en industridoktorand.

  • Intresse för att ta emot industridoktorand väcks i ett tidigt skede.
  • Mallen för industridoktorandavtal tillhandahålls på begäran av forskarutbildningshandläggare på skolkansliet.
  • Institutionen fyller i avtalsmallen och fattar beslut om eventuell bench fee. Storleken på bench fee specificeras i avtalet.
  • Skadeståndsskyldighet specificeras på sid. 4 i avtalsmallen. Om bench fee avtalas om kan summan av den vara ett riktmärke för att sätta summan för skadeståndsskyldigheten.
  • Prefekt samt avdelningschef tillstyrker avtalet genom signering. Prefekt och avdelningschef ansvarar för att tilltänkt industridoktorand tagit del av avtalets innehåll.
  • Följs mallen utan några justeringar kan avtalet slutligen signeras av skolchef samt företaget. Sker justeringar i avtalsmallen skall denna skickas till juridiska avdelningen för granskning innan signering sker.
  • Påskrivet avtal utgör sedan finansieringsunderlag vid ansökan om antagning till forskarutbildningen

Antagning till forskarutbildningen:

  • Ärendegång för antagning till forskarutbildning fortsätter enligt praxis, industriavtalet utgör finansieringsunderlag för antagning av doktorand. ISP upprättas, ansökningshandlingar inlämnas till institutionens forskarutbildningsadministratratör för vidare handläggning och vidarebefordran till forskarutbildningshandläggaren. Vidimerat intyg på behörighetsgivande examen lämnas in.
Till sidans topp