Telefoni

Det här är riktlinjer för telefoni för anställda på Dean's office och utbildningskansli S.

Syfte

Syftet med riktlinjerna för Dean's office och utbildningskansli S telefoni är att alla anställda ska:

  • Kunna ringa
  • Kunna bli kontaktade
  • Vara sökbara via KTHs internwebb
  • Ha rätt telefoni- och/eller mobilutrustning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter

Telefoniabonnemang

MEX abonnemang MVN03 bör användas. För datatrafik på MEX – eller mobilanknytning är det viktigt att abonnemanget kompletteras med ett datapaket. Detta för att säkerställa av kanslierna inte får onödigt höga kostnader för datatrafiken. Paketets storlek bestäms av arbetsuppgifternas behov.

Typ av mobiltelefon

Kategori 1

Användaren nyttjar sällan funktionerna synkning av mail, kalender och kontakter via mobiltelefon.

Mobiltelefon enligt gällande rekommendation i WISUM

Kategori 2

Användaren nyttjar frekvent funktionerna synkning av mail, kalender, kontakter samt nedladdning av filer via mobiltelefon.

Olåst smartphone enligt gällande rekommendation i WISUM.

Datapaket kopplas till abonnemanget, kapaciteten avgörs beroende på tjänsteutövningen och beslut fattas av närmaste chef. Generellt gäller 1 GB.

Som anställd har man möjlighet att använda telefonen (ex. surfa) inom utrymmet för gällande abonnemang. Avisering utgår när datapaketskapaciteten överskridits och därefter bekostas överstigande del av den anställde. Behov av ev. utökande av kapacitet bör tas upp med närmaste chef.

Regler

Konfigurering av mobiltelefon/Smartphone görs initialt av IT-Supportcenter. Detta gäller för de mobiltelefoner som är särskilt rekommenderade i WISUM

Den anställde ansvarar själv för att synka mail, kalender och kontakter

Det konto (Apple ID) som kopplas till utkvitterad mobiltelefon för nedladdning av appar etc. är användarens privata konto och skolan ersätter inte kostnaderna som kan kopplas till detta.

För privata samtal/tjänster bör delad faktura användas och användaren ordnar detta på egen hand i samråd med teleservice. Obs! Tjänsten delad faktura fungerar endast för samtal och SMS/MMS inom Sverige.

När anställning upphör, samt vid tjänstledighet/föräldralediget, ska mobiltelefon i första hand returneras till ansvarig person på skolkansliet där den tidigare kvitterades ut. Om behov finns av att ha tillgång till telefonen under sin ledighet skall en särskild överenskommelse fattas med närmaste chef. Den bör vara skriftlig.

Om behov i tjänsten finns att kunna ringa utlandssamtal tas frågan upp med närmaste chef som beställer funktionen.

Vid byte av mobiltelefon ska den tidigare mobiltelefonen, inklusive alla tillbehör, återlämnas i samband med att ny mobiltelefon kvitteras ut. Vid återlämnandet bör användaren tydligt uppge om mobiltelefonen är defekt och ska utrangeras eller om den kan återanvändas av annan person. Eventuell rensning och/eller backup av privata bilder, filer och kontakter görs av användaren själv före återlämnandet.

Normal livslängd på mobiltelefon/smartphone beräknas till 3 år.

Till sidans topp