Kompetensöverföring och överlämning

Här hittar du skolans riktlinjer för hur kompetensöverföring och överlämning ska gå till då anställda inom ledande befattningar planerar att gå i pension.

Riktlinjer kring kompetensöverföring och överlämning – inför pensionering av anställda inom ledande befattningar/ professorer/lektorer, enligt skolchefens beslut

Professurer

Ämnesutredning: En ämnesutredning skall göras senast det år berörd professor fyller 63. Den leds av oberoende part. Uppdraget initieras av skolledningen genom ett skolchefsbeslut. Rollen för avgående professor är att lämna sin syn på ämnets utveckling bakåt i tiden och hur det kan utvecklas i framtiden.

Handledare

Huvudhandledare: Enligt dekanus rekommendation bör en professor/lektor som närmar sig 63 inte bli huvudhandledare till nya doktorander, utan biträdande handledare. Enligt skolans policy skall processen att lotsa in nya huvudhandledare påbörjas före 60 års ålder och ske i samråd med forskarutbildningsansvarig/prefekt och skolchef.

Ledande befattningar

De professorer/lektorer som är prefekter, avdelningschefer, centrumföreståndare, GA, FA, PA etc bör med skolans hjälp vägleda de nya ledarna i de viktigaste funktionerna. För att säkerställa kontinuitet i organisationen är skolans policy att en ny uppdragstagare ska utses senast sex månader innan pensionering av den avgående uppdragstagaren.  

Efter pensionering

Professores emeriti: KTH ser positivt på att professorer efter avgång med ålderspension är fortsatt aktiva i sin vetenskapliga verksamhet (”professores emeriti”). Deras insatser är oavlönade. KTH ser möjligheter att kunna samverka med professores emeriti när skolans ledning bedömer det önskvärt och erforderliga resurser finns. Avgående professor ska dock normalt sett inte delta i den löpande verksamheten, men kan erhålla en arbetsplats med dator och telefon. Emeritusstatus med rum, telefon, dator etc förutsätter någon form av prestation i form av artiklar, handledningsverksamhet etc. Överenskommelser kring professores emeriti sker inom respektive institution i samråd med skolchefen.

Återanställning efter 67: Enligt KTHs regelverk kan i undantagsfall, som då ska vara mycket väl motiverade utifrån verksamhetens behov och som i övrigt bedöms vara till stor gagn för verksamheten, en pensionerad professor/lektor återanställas efter 67 års ålder. Anställningens omfattning får uppgå till högst 30% och  tidsbegränsas till högst ett år.

Finansieringen ska baseras på externa medel och förutsätter att den externe finansiären lämnat ett uttryckligt medgivande, som bifogas anställningsavtalet. Anställningen ska inte innefatta något ledningsuppdrag. Den formella titeln är seniorforskare alternativt senior lärare och grundtanken är att professorn/lektorn ska ges möjlighet att avsluta pågående verksamheter.

Taggad som:
Till sidans topp