Kompetensöverföring och överlämning

Här hittar du skolans riktlinjer för hur kompetensöverföring och överlämning ska gå till då anställda inom ledande befattningar planerar att gå i pension.

Riktlinjer kring kompetensöverföring och överlämning – inför pensionering av anställda inom ledande befattningar/ professorer/lektorer, enligt skolchefens beslut

Professurer

Ämnesutredning: En ämnesutredning skall göras senast det år berörd professor fyller 63. Den leds av oberoende part. Uppdraget initieras av skolledningen genom ett skolchefsbeslut. Rollen för avgående professor är att lämna sin syn på ämnets utveckling bakåt i tiden och hur det kan utvecklas i framtiden.

Handledare

Huvudhandledare: Enligt dekanus rekommendation bör en professor/lektor som närmar sig 63 inte bli huvudhandledare till nya doktorander, utan biträdande handledare. Enligt skolans policy skall processen att lotsa in nya huvudhandledare påbörjas före 60 års ålder och ske i samråd med forskarutbildningsansvarig/prefekt och skolchef.

Ledande befattningar

De professorer/lektorer som är prefekter, avdelningschefer, centrumföreståndare, GA, FA, PA etc bör med skolans hjälp vägleda de nya ledarna i de viktigaste funktionerna. För att säkerställa kontinuitet i organisationen är skolans policy att en ny uppdragstagare ska utses senast sex månader innan pensionering av den avgående uppdragstagaren.  

Efter pensionering

Professores emeriti: Se KTH:s anvisning om återanställning efter fyllda 67 år och anknytning som professor emeritius . Vid frågor kring detta, kontakta skolans HR-ansvarig.

Återanställning efter 67: Se KTH:s anvisning om återanställning efter fyllda 67 år och anknytning som professor emeritius . Vid frågor kring detta, kontakta skolans HR-ansvarig.

Taggad som:
Till sidans topp